Вашата коректна референция дава предимство пред останалите

За да докажете вашите професионални умения и опит в определена дейност или в работата си, е необходимо да приложите доказателства под формата на референции, за това че вие умеете да вършите работата си по-добре и качествено от останалите, с което да привлечете интереса на бъдещия ви работодател. Независимо дали вие във вашата трудова история сте работили като наето лице при работодател или като самоосигуряващо се лице, и ваши клиенти са били частни лица, вие винаги можете да поискате референция за извършената от вас работа.

Вашата референция трябва да потвърди посочените от вас в автобиографията факти и дейностикоито сте извършвали в своята работа. Трябва да има съответствие в периодите през годините, които сте посочили за месторабота, работодател и работна позиция, с референциите които предоставяте. Не пропускайте и най-малките факти които сте посочили в автобиографията си, защото вашия нов работодател може да ви поиска референция за работната позиция която вие сам сте посочили и ако не можете да представите референция, това няма да е във ваша полза.

Чуждестранните работодатели много държат, да предоставите писмени доказателства за вашата трудова история под формата на референция – какво вие сте работили конкретно, какви задачи са ви поставяни и резултатите от вашата работа, въведени от вас иновации и икономии вработата, получени награди или повишения, отношението ви към колектива на работното място, трудовата дисциплина, както и причините за вашето напускане и най-вече с какво сте допринесли с вашата работа за успеха на работодател, за периода в който сте работили

Референциите издадени от вашите бивши работодатели, ще основния фактор за да получите вашата нова работа. Същевременно новите ви работодатели, задължително ще проверят истиността на вашата референция под формата на осъществяване на контакт с вашия бивш работодател, или под друга форма на проверка. Затова бъдете коректни и отговорни, и никога не прилагайте референции, за които знаете че не отговарят на действителността или са съставени от някой служител на бившата ви фирма без знанието на бившия ви работодател.

Ако е възможно към референцията приложете снимков материал от работата, която сте вършили при бивш работодател. Например ако сте строител, приложете фотографии от вашия работодател за строителните дейности, които сте извършвали на конкретен нов строителен обект и покажете извършената от вас работа като резултат. Ако сте извършвали като самонаето лице например строителен ремонт, можете да покажете с фотографии първоначалния вид на строителния обект и след това отново с фотографии резултата след извършения от вас ремонт

Ако сте например заварчик или автомеханик, направете кратко видео на извършваните от вас работни дейности по конкретна работа. Започнете с началния подготвителен етап на работата си, последователността на извършваните етапи на работата и крайния резултат. Много е важно да докажете на вашия нов работодател, че вие умеете да разчитате чертежи и схеми, знаете технологията на работа и нейната последователност, умеете да работите с документация, инструменти, прибори, уреди и машини, което ще ви гарантира да бъдете наети с предимство.

Съдържание на референцията:

Издател на референцията

най-отгоре следва да бъдат посочени данните на издателя на рефернецията: може да бъде бланка с лого, или просто описание на предприятието издало референцията, с пълни данни за адрес за кореспонденция, телефон и имейл, лице за контакти, както и задължително дата на издаване на референцията. Желателно е референцията да има изходящ номер от деловодството на предприятието, което да гарантира нейната автентичност

Получател на референцията

имената на лицето, за което е издадена референцията и неговата дата на раждане. Посочва се периода през който е работило лицето получател на референцията, заеманата от него длъжност или длъжности, вида на трудовото правоотношение: трудов договор с посочено работно време или договор за извършване на определена работа по граждански договор или за работа като самонаето лице по задание.

Описателна част на трудовата дейност

прави се пълно описание на трудовата дейност и характеристика на лицето получател на референцията, какви задачи е изпълнявал, с каква степен на сложност, задълженията които е имал на работното място, работа с документация, инструменти, уреди, прибори, машини, транспортни средства, специални изисквания за правоспособност за определени дейности, по които са поставени задачи за изпълнение.

Описателна част за индивидуалните качества

прави се описание на личностните качества на лицето получател на референцията, като се описват неговите трудови навици на работното място, умение за работа в екип, спазване на трудовата дисциплина, безопасни условия на труд, организация на работното време и място. Описват се резултатите от трудовата дейност по поставените задачи, наличието на икономии на материали и консумативи, липса на бракуване.