• Нашите експерти ще изготвят за вас индивидуални профили на притежаваната от вас квалификация и съответствието й с изискванията за работното място.
  • Нашата мисия е всеки кандидат за работа в чужбина да получи възможност да бъде насочен при необходимост за допълнително обучение към чужд език, професия или валидиране на професионални знания, умения или компетентности.
  • Ние можем безплатно да ви предложим квалификационни услуги като ви консултираме за вида на необходимата професионална квалификация или ниво на владеене на английски език, която трябва да притежавате, за да бъдат изпълнени изискванията на работодателя за определени работни места.

Най-добрия вариант за вас е ако вашата професионална квалификация съответства на заданието на работодателите за новите работни места.

Но, ако вашата професионална квалификация не покрива изцяло условията зададени от работодателите за професионална квалификация или владеене на определено ниво на английски език, то вие по собствено желание може да заявите намерение да участвате в квалификационен курс за професионално обучение за нова или допълнителна професионална квалификация или в курс за обучение по ключова компетенция – езиково или компютърно обучение. Ние ще ви помогнем да намерим за вас подходящите курсове организирани по национални или европейски програми, или към курсове на обучителни институции, наши партньори.

Ако вие притежавате придобити професионални знания, умения и компетентности по определена професия или специалност придобити по неформален път – чрез самостоятелна заетост, трудов стаж и опит, но не притежавате необходимия сертификат/диплома, ние можем да ви насочим към лицензирани обучителни институции за валидиране на вашите знания, умения и компетентности, съгласно действащото законодателство и да получите необходимия сертификат.

Вие не сте задължен да участвате в курсове за обучения, но вероятността чуждите работодатели да ободрят вашата кандидатура за работа, е много по-голяма, ако притежавате необходимите знания, умения и компетентности, сертифицирани по законен ред.

Трябва да знаете, че е възможно допълнителното обучение и квалификация или валидирането, да доведат до допълнителни разходи за вас разходи, съгласно условията и реда за включване в курс на обучение по европейски или национални програми, или курсове организирани  от обучителните институции, наши партньори.