Понякога в живота се случва с години да работите дадена професия, да сте натрупал и да притежавате необходимия професионален опит, но да нямате сертификат за професионална квалификация по професията която сте работили.

В този случай, ако вие притежавате по определена професия или специалност необходимите знания, умения и компетентности и трудов стаж доказан по безспорен начин с официални документи, но не притежавате сертификат/диплома за завършена професионална квалификация в направлението на придобития трудовия стаж и опит, то вие можете да валидирате своите знания, умения и компетентности по законен ред, с получаване на сертификат.

Ние от „Агенция за заетост и квалификация“ ООД, може безплатно да ви насочим към партньори-обучаващи институции за ВАЛИДИРАНЕ на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, регламентирано в Наредбата за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности в сила от 01.01.2015г.

Вие трябва да се подготвите и да се явите на съответните изпити за валидиране. Ако вие успешно положите изпитите за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, вие ще получите сертификат от обучаващата институция провела валидирането, съгласно чл.40 Закона за професионалното образование и обучение със Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение (ЗПОО).

Условията и реда за валидиране се определят от обучаващите институции и съгласно ЗПОО.

Трябва да знаете, че е възможно да имате допълнителни разходи във връзка с валидирането, съгласно условията и реда за включване в курс за валидиране от обучителните институции. Дали ще се включите в процедура на валидиране, решавате вие.

Вероятността да получите работа от новозеландски работодател е по-голяма, ако вие притежавате съответните сертификати за професионална квалификация.